นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลกูกค้า
(Customer Privacy Policy)

วันที่ประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัท เพนดูลัม จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”)  ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใสตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เพื่อให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมีตามกฎหมาย และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ เราจึงขอแจ้งข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายฉบับนี้ฯ”) ให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

 1. การใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฉบับนี้ฯ ใช้กับท่านเมื่อท่าน

(1)      ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านของเรา

(2)      ติดต่อเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ Line Official Account

(3)      กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้ารูปแบบกระดาษ ณ ร้านค้าของบริษัทฯ

(4)        กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแลก Pendulum Club Voucher และอีเมลมาที่ admin@pendulum.co.th

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (“ข้อมูลของท่าน”) มีดังต่อไปนี้

2.1      ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Line ID WeChat และ WhatsApp

2.2      ข้อมูลบัตรเครดิต ในกรณีที่ท่านชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

2.3      ประวัติการซื้อสินค้าในร้านค้า รวมถึงยอดเงินที่ใช้จ่าย

2.4      ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มแลก Pendulum Club Voucher และอีเมลมาที่ admin@pendulum.co.th ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุลของท่าน
 • เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
 • หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • วันเกิดของท่าน
 • เพศของท่าน
 • ทำไมเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

3.1      ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการชำระเงินกับบริษัทบัตรเครดิต เพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ

3.2      ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

 • เพี่อนำข้อมูลของท่านไปวิเคราะห์สำหรับการจัดทำและเสนอโปรโมชั่นตลอดจนสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับท่าน การวางแผนทางการตลาด และพัฒนาการดำเนินงานของเราที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า
 • เพื่อติดต่อกับท่านและนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ และแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ งานเปิดตัวสินค้าของบริษัทฯ กิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าที่ลูกค้าสนใจ รวมถึงสินค้าและบริการของคู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อจัดส่งของสมนาคุณสำหรับลูกค้าคนสำคัญตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับแลกคะแนนสะสมสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

3.3      เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4      เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัทฯ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเพื่อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 • เราเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อใครบ้าง

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน

5.1       ข้อมูลบัตรเครดิต

          บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้จนกว่าจะได้รับชำระเงินจากบริษัทบัตรเครดิต

5.2       ข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมของท่านไว้ 10 ปีนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ท่านซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยซื้อสินค้าจากบริษัทฯ

 • สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

6.1       สิทธิขอถอนความยินยอม

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของนโยบายฉบับนี้

6.2       สิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของท่าน หรือขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่เราจะมีสิทธิปฏิเสธท่านได้ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงข้อมูลของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.3       สิทธิในการได้รับและขอโอนถ่ายข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถขอรับข้อมูลของท่าน และขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกในกรณีที่ข้อมูลของท่านถูกเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่เราไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือเรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.4       สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ในกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาดแบบตรง

6.5       สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ในกรณีที่ข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ หรือ ท่านขอถอนความยินยอม หรือ ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือ กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.6       สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่าน

ท่านอาจขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลของท่าน ในระหว่างที่เราทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านตามที่ท่านได้ทำการร้องขอ หรือเมื่อข้อมูลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ เมื่อข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบแต่ท่านมีความจำเป็นบางประการที่จะต้องขอให้เราเก็บรักษาไว้ หรือ ระหว่างที่เรากำลังดำเนินการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำคัดค้านของท่านตามกฎหมาย

6.7       สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลของท่าน

ท่านอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.8       สิทธิร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านเห็นว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

อนึ่ง บริษัทฯ อาจมีสิทธิปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่านเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทำการตอบกลับคำขอใช้สิทธิของท่านทุกรณี และหากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น

 • ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

นางสาวโชติกา คนทัศน์
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เพนดูลัม จำกัด
เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อีเมล  chotika@pendulum.co.th
หมายเลขโทรศัพท์       02-2548371 ต่อ 122
ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ 096-763-7888

 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง [การประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม]


COOKIES POLICY

We may use cookies on our Website. A cookie is a text file that a website transfers to your computer’s hard disk so that the website can remember who you are. Cookies only record those areas of a website that have been visited by your computer and for how long.

You have the ability to accept or decline cookies by modifying the setting in your browser. If you would like to do this, please see the help menu of your browser. However, you may not be able to use all the interactive features of our Website if cookies are disabled.

Rolex Section

While navigating on the Rolex section of our website, some cookies are controlled by ROLEX SA which applies the following Cookies Policy.


นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

โปรดทราบว่าอาจมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์หนึ่งส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถจดจำท่านได้ โดยคุกกี้จะบันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนของเว็บไซต์ที่ได้มีการเข้าชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระยะเวลาการเข้าชมเท่านั้น

ท่านสามารถยินยอมหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยทำการปรับการตั้งค่าในบราวเซอร์ (browser) ของท่าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว โปรดดูที่เมนูให้ความช่วยเหลือ (help menu) ในบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปิดการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์เกี่ยวกับการโต้ตอบ (interactive features) ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราได้

ส่วนที่เกี่ยวกับ Rolex

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับ Rolex โปรดทราบว่าคุกกี้บางส่วนถูกควบคุมโดย ROLEX SA ซึ่งมีการใช้บังคับนโยบายการใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้