Home / Promotions / KTC

KTC

October 1, 2018

โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืน ส่วนลด ของแถม โปร KTC เพียบ
บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 480,000 บาท

15 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร KTC ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

ผ่อนชำระครบ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
ผ่อนชำระครบ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
ผ่อนชำระครบ 300,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท
ผ่อนชำระครบ 500,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
ผ่อนชำระครบ 1,000,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40,000 บาท

** เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ

พิมพ์ LW1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th

 


เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการผ่อนชำระ 0%”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 – 31 ม.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SS3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สมบูรณ์ใบแรกเท่านั้น
  5. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระ 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ต่อเซลล์ สลิป โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด
  6. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระ 0% ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนก่อนการแบ่งเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ ที่สมาชิกใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
  8. กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  10. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

Share this Promotion